01418212

การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน
(FORTRAN Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418112 หรือ 01418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาฟอร์แทรน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน และการประยุกต์

Structure and elements of FORTRAN, principles of programming in FORTRAN and applications.