01418132

หลักมูลการคณนา
(Fundamentals of Computing)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
4(4-0-8)

ทฤษฎีการคานวณเชิงวิยุต ความน่าจะเป็นและสถิติ การทาให้เกิดผลและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

Theory of discrete computing, probability and statistics, implementation and application in computer science ..... 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่