01418131

ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์
(Digital Computer Logic)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส การแทนตัวเลขและการคานวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Basic logic design, representation of both data and information by digital signals, coding, number representation and arithmetic, computer architecture.