01418116

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418114

การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ข้อความสั่งรับเข้า/ส่งออก ตัวแปร ข้อความสั่งเงื่อนไข ฟังก์ชัน การกาหนดสาระสาคัญเชิงกระบวนงาน การทดสอบหน่วยย่อย การโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การปรากฏซ้า ข้อความสั่งวนซ้า โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การกาหนดสาระสาคัญของข้อมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ส่วนต่อประสานและการทาให้เกิดผล การรับทอด ภาวะพหุสัณฐาน การรับทอดแบบพหุคูณ และมิกซ์อิน

Programming with a high-level language, input/output statements, variables, conditional statements, functions, procedural abstractions, unit testing, functional programming, recursion, repetition statements, basic data structures, data abstractions, object-oriented programming, classes, interface and implementation, inheritance, polymorphisms, multiple inheritance, and mixin.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่