01418111

การใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Applications)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1(0-2-1)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคา ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อื่น

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software.