โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปี 48-53

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร


 
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข  
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
1. สัมมนา 2 หน่วยกิต
418597 สัมมนา 2
  (Seminar)  
2. วิชาเอกบังคับ 11 หน่วยกิต
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม 3 (3-0)
  (Theory of Programming Languages )  
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0)
  (Data Structures and Algorithms Analysis)  
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0)
  (Advanced Computer Architecture)  
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (2-0)
  (Research Methods in Computer Science)  
3. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 1 สายวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
และเลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกโดยมีรหัสตามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไปอีก 6 หน่วย
กิตโดยมี 4 สายวิชาดังนี้ ** กดเพื่อดูรายละเอียด **
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ** สารนิพนธ์ ** ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
418595 สารนิพนธ์ 3,3
  (Independent Study)