รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Computer Science

ใช้หลักสูตรปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

              ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Computer Science)

                  ชื่อย่อ M.S. (Computer Science)

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

 

ระบบการศึกษา

โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ทั้งแบบแผน ก (ก2) และแผน ข เป็นหลักสูตร 2 ปี 4 ภาคการศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่ม เดือนมิถุนายน - กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ม เดือนตุลาคม - มีนาคม

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

แผน ก แบบ ก(2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการฯมีข้อแนะนำในการปฏิบัติ และดำเนินการ สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ การศึกษาระดับขั้นปริญญาโท นิสิตจะต้องดำเนินการครบขั้นตอนดังนี้ คือ
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต (บว.02) และจัดทำแผนการเรียน(บว.03)
          ในภาคปลาย ของปีการศึกษาที่ 1 ก่อนปิดภาคการศึกษา นิสิตจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำตัวนิสิต (บว.02) และยื่นแผนการเรียน (บว.03) ดังนี้
           1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการร่วมซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
                1.1.1 ประธานกรรมการ เป็นอาจารย์บัณฑิตประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                1.1.2 กรรมการร่วม เป็นอาจารย์บัณฑิต
           1.2 จัดทำแผนการเรียน
                1.2.1 แผน ก รายวิชาตามหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย
                         > วิชาเอก และวิชาเอกเลือก มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 418 จำนวน 28 หน่วยกิต
                         > วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
                         > วิชาอื่นๆ วิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรือวิชาระดับปริญญาโท
                             และปริญญาตรี ที่นิสิตลงทะเบียนเพิ่มเติม
      2. การสอบประมวลรู้
          นิสิตจะต้องผ่านขั้นตอน 1.1 แล้วจึงสามารถสอบประมวลความรู้ได้ตั้งแต่จบภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป การสอบประมวลความรู้ของโครงการฯ เป็นการสอบแบบข้อเขียน มีขั้นตอนดังนี้
           2.1 นิสิตสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านจะถูกคัดชื่อออก
           2.2 วิชาที่จะสอบประมวลความรู้ทั้งหมด 3 วิชา และนิสิตต้องสอบผ่านหมดทุกวิชา
                 o Advanced Computer architecture
                 o Data Structures and Algorithm Analysis
                 o Theory of Programming Languages
           2.3 กำหนดการสอบประมวลความรู้จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
                 ครั้งที่ 1 ประมาณเดือน เมษายน
                 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน ตุลาคม

     3. รายงานความก้าวหน้า (ทุกปลายภาคการศึกษา)
         สำหรับนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา 418599 วิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้นิสิตเสนอรายงาน-ความก้าวหน้า โดยนิสิตจะต้องยื่นแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโดยผ่านการเห็นชอบจากประธาน ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ทางโครงการฯ จะกำหนดวันเวลาการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในปฏิทินการศึกษาของโครงการฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ http://www.cs.sci.ku.ac.th
     4. สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
         ใน 3ภาคการศึกษาแรกไม่นับภาคฤดูร้อนโครงการจัดสอบข้อเสนอให้ในปลายภาคการศึกษาตามกำหนดในปฏิทินการศึกษาของโครงการฯ แต่สำหรับนิสิตที่ผ่านการศึกษา 3 ภาคการศึกษาไม่นับภาคฤดูร้อน สามารถขอสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเองโดยดำเนินการในการยื่น เอกสารเพื่อขอสอบที่โครงการฯ ก่อน 2 สัปดาห์ ดังนี้
           4.1 ส่งเอกสาร แบบประเมินผลรายงานการตรวจเอกสาร พร้อมแบบแสดงความจำนงค์ขอสอบข้อโครงการวิทยานิพนธ์ และโครงการสารนิพนธ์ เพื่อกำหนดวันสอบและห้องสอบ
           4.2 แจ้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.1 และ ที่กำหนดโดยโครงการ เพื่อให้ทราบถึงวันนัดสอบ และก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ นิสิตควร e-mail และ/หรือโทรศัพท์แจ้งเตือน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อยืนยันการนัดหมาย
           4.3 ในการสอบ คณะกรรมการ ตามข้อ 1.1 ต้องประเมินข้อเสนอโครงการฯ ของนิสิต โดยใช้ แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ หลังจากสอบเสร็จแล้วให้นิสิตนำแบบประเมินของคณะกรรมการทั้งหมด ไปถ่ายสำเนาเพื่อเก็บไว้แก้ไขข้อเสนอโครงการฯ และนำตัวจริงมายื่นต่อโครงการฯ
           4.4 ภายหลังการสอบข้อเสนอโครงการฯ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ให้นิสิตนำแบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04) พร้อมแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.06) และโครงการวิทยานิพนธ์ ยื่นขออนุมัติโครงการฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
           4.5 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 418599 วิทยานิพนธ์ ครบ 12 หน่วยกิต ตามหลักสูตร 2 ปี หากเกินกำหนด และนิสิตสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
           4.6 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 418599 วิทยานิพนธ์ ครบ 12 หน่วยกิต ตามหลักสูตร 2 ปี หากเกินกำหนด และนิสิตยังไม่สามารถสอบข้อเสนอโครงการฯได้ นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

     5. การเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ
         ก่อนการนิสิตสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย นิสิตจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ(วิทยานิพนธ์)ในงาน
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ หรือใบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานฯ โดยทางโครงการฯ มีทุนสนับสนุนในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างๆ โดยแบ่งเป็น
               o การประชุมวิชาการในประเทศ มีทุนสนับสนุน ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท ต่อครั้ง
               o การประชุมวิชาการต่างประเทศ มีทุนสนับสนุน ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง
          ทั้งนี้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน รวมแล้วตลอดระยะเวลาการศึกษา
          ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนสนับสนุนในการเสนอผลงานวิชาการต่างๆ โดยให้ทุนเสนอผลงานแบบปากเปล่าเท่านั้น แบ่งเป็น
               o การประชุมวิชาการในประเทศ มีทุนสนับสนุน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง
               o การประชุมวิชาการต่างประเทศ มีทุนสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง
      6. สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย (Thesis)
          นิสิตที่ขอสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย (Thesis) ต้องตรวจสอบผลการเรียน และผ่านขั้นตอน 1-6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยยื่นคำร้องขอสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันที่จะสอบ ดังนี้
           1. ร่างวิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่ม จํานวน 1 เล่ม
           2. ใบขอสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย ที่คณะกรรมการลงนามเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 ชุด และให้ร่าง
               วิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่มกับคณะกรรมการทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
           3. สําเนา transcript ฉบับล่าสุด จํานวน 1 ชุด
           4. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ได้รับตีพิมพ์
           5. คําร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 ชุด
           6. คําร้องขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เรียบร้อยแล้วจํานวน1ชุด

               ทางบัณฑิตได้ประมาณการวันสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องการจบการ ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้
                     o ภาคต้น 1 ตุลาคม ของทุกปี
                     o ภาคปลาย 1 มีนาคม ของทุกปี
                     o ภาคฤดูร้อน 1 พฤษภาคม ของทุกปี
              นิสิตสามารถดูวันที่ของแต่ละภาคการศึกษาได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th

 

ขั้นตอนสำหรับแผน ข

แผน ข การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิต วิทยาลัยหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการฯมีข้อแนะนำในการปฏิบัติ และดำเนินการ สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ การศึกษาระดับขั้นปริญญาโท นิสิตจะต้องดำเนินการครบขั้นตอนดังนี้ คือ
ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสอบวัดผล และมีผลการสอบผ่านดังนี้
      1.แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจำตัวนิสิต และจัดทำแผนการเรียน
           1.1 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจำตัวนิสิต 1 คน เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หมายเหตุ นิสิตควรดำเนินการแต่งตั้งประธานฯ ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม เข้าศึกษา
           1.2 จัดทำแผนการเรียน
                1.2.1 รายวิชาตามหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย
                         > วิชาเอก และวิชาเอกเลือก มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 418 จำนวน 34 หน่วยกิต
                         > วิชาสารนิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต
                         > วิชาอื่นๆ วิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรือวิชาระดับปริญญาโท
                             และปริญญาตรี ที่นิสิตลงทะเบียนเพิ่มเติม
      2.การสอบข้อเสนอโครงการ วิชา 418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
           2.1 ทางโครงการฯจะตั้งแต่งคณะกรรมการในการสอบข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 3 คนประกอบด้วย
                2.1.1 ประธานคณะกรรมการสอบข้อเสนอโครงการ 1 คน โดยแต่งตั้งจากประธาน คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
                2.1.2 กรรมการ 2 คน โดยแต่งตั้งจาก อาจารย์ในภาควิชาฯ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
           2.2 กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งโครงการฯ จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
                2.2.1 ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1
                2.2.2 ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2
           2.3 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครบ 6 หน่วยกิต ตามหลักสูตร 2 ปี หากเกินกำหนด และ นิสิตสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
           2.4 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครบ 6 หน่วยกิต ตามหลักสูตร 2 ปี หากเกินกำหนด และนิสิตยังไม่สามารถสอบข้อเสนอโครงการฯได้ นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

           หมายเหตุ นิสิตควรดำเนินการสอบข้อเสนอโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการฯ อย่างน้อย 120 วัน จึงสามารถสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายได้
      3.การสอบปากเปล่า วิชา Independent Study
           3.1 ทางโครงการฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบปากเปล่า จำนวน 3 คนประกอบด้วย
                3.1.1 ประธานกรรมการสอบปากเปล่า 1 คน โดยแต่งตั้ง จากประธาน คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
                3.1.2 กรรมการ 2 คน เป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ และ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
           3.2 กำหนดการสอบปากเปล่า ซึ่งโครงการฯ จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
                3.2.1 ครั้งที่ 1 ประมาณเดือน มีนาคม
                3.2.2 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน กันยายน
           หมายเหตุ นิสิตควรดำเนินการสอบปากเปล่า ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้า-ศึกษาและต้องได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการฯ อย่างน้อย 120 วัน
      4.การสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า
           4.1 นิสิตแผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า นิสิตต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
           4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานการสอบ กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
           4.3 ในกรณีนิสิตสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 60 วันนับจากวันสอบครั้งแรก ในกรณีสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสภาพนิสิต
           4.4 วิชาที่ใช้สอบประมวลความรู้
                1. Advanced Computer architecture
                2. Data Structures and Algorithm Analysis
                3. Theory of Programming Languages
           4.5 กำหนดการประมวลความรู้ ซึ่งโครงการฯ จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
                4.5.1 ครั้งที่ 1 ประมาณเดือน เมษายน
                4.5.2 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน ตุลาคม
           หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านขั้นตอนที่ 4.1 – 4.3 และสอบผ่านทุกวิชาที่หลักสูตรกำหนดจึงจะสอบได้

วัน-เวลาเรียน

จันทร์ - ศุกร์ 18:30 - 20:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 8:00 - 18:30 น.

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556