โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

1.จำนวนหน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
  ก.วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
  - สัมมนา     4 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ     1 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  ข.วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.รายวิชา        
  ก.รายวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
  - สัมมนา     4 หน่วยกิต
  418697* สัมมนา   1,1,1,1
    (Seminar)    
  - วิชาเอกบังคับ     1 หน่วยกิต
  418691* ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   1 (1-0)
    (Advanced Research Methods in Computer Science)    
  - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์จำนวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาซึ่งมีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายวิชาในสายวิชาต่าง ๆ ให้เลือก ดังนี้  
  ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  418699 วิทยานิพนธ์   1-36
    (Thesis)