ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 - สหกิจ

สำหรับกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาที่ 2 (สหกิจ)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 (3-2-7)
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3-2)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (  -  -  )
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (  -  -  )
  รวม 17 (  -  -  )
       
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417111 แคลคูลัส I 3 (3-0-6)
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
           เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
01403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0-8)
หรือ      
01424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (  -  -  )
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา 3 (  -  -  )
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (  -  -  )
  รวม 20 (  -  -  )
       
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417112 แคลคูลัส II 3 (3-0-6)
01418132 หลักมูลการคณนา 4 (4-0-8)
01418217 การสร้างซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5)
01418231 โครงสร้างข้อมูล 3 (3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (  -  -  )
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (  -  -  )
  รวม 20 (  -  -  )
       
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3 (3-0-6)
01418216 หลักภาษาโปรแกรม 3 (3-0-6)
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0-6)
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
01422111 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (  -  -  )
  รวม 18 (  -  -  )
       
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8)
01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล 3 (3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือก 3 (  -  -  )
  วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (  -  -  )
  วิชาเลือกเสรี 3 (  -  -  )
  รวม 19 (  -  -  )
       
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3 (3-0-6)
01418332 ระบบปฏิบัติการ 4 (4-0-8)
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา 3 (3-0-6)
01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1  
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ 3 (3-0-6)
01418497 สัมมนา 1  
  วิชาเฉพาะเลือก 3 (  -  -  )
  รวม 18 (  -  -  )
       
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418490 สหกิจศึกษา 6  
  รวม 6  
       
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
  วิชาเฉพาะเลือก 12 (  -  -  )
  วิชาเลือกเสรี 3 (  -  -  )
  รวม 15 (  -  -  )