รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Computer Science

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ             วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม            Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ             B.S. (Computer Science)

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 • ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528
 • ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2551

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
 • ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)
 • นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)
 • ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)
 • ผู้จัดการโครงการ
 • วิศวกรระบบ (System Engineer)
 • วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)
 • เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)
 • นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer)
 • นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)