โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง)

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
   วิชาแกน 17 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะบังคับ 49 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะเลือก 29 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

  รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต    
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้    
01

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

 
 

(Resources and Environment Conservation)

   

01421211

รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

 
 

(Radiation, Life and Environment)

   

01999212

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

3(3-0-6)

 
 

(Concepts in Sciences and Philosophy)

   
2.กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  

01355xxx           ภาษาอังกฤษ

9( -- )

 
 

(English)

   

เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้

   

01355221  

การอ่านภาษาอังกฤษขั้นต้น  

3(3-0-6)  

 
  (Thai Language for Communication)    
  วิชาเลือกในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 ( - )  
  (Elective Course in One Foreign Language)    
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต  
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)  
  (the Use of Library Resources    
391111 จิตวิทยาการบริการ 3 (3-0)  
  (Service Industry Psychology    
453101 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 3 (3-0)  
  (Introduction to Law    
4.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3 (3-0)  
  (The Art of Living with Others)    
387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introduction to Logic)    
5.กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต  
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 1 (0-2)  
  (Physical Education Activities)    
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต    
1.วิชาแกน   24 หน่วยกิต  
403111 เคมีทั่วไป I 4 (4-0)  
  (General Chemistry )    
403112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (0-3)  
  (Laboratory in General Chemistry )    
417111 แคลคูลัส I 3 (3-0)  
  (Calculus I)    
417112 แคลคูลัส II 3 (3-0)  
  (Calculus II)    
420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์I 1 (0-3)  
  (Laboratory in Physics I)    
420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1 (0-3)  
  (Laboratory in Physics II)    
420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2 (2-0)  
  (Basic Physics I)    
420118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 2 (2-0)  
  (Basic Physics II)    
422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)  
  (Principle of Statistics I)    
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)  
  (Principles of Biology)    
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)  
  (Laboratory in Biology)    
2.วิชาเฉพาะบังคับ 54 หน่วยกิต  
       
417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introductory Discrete Mathematics)    
417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introductory Linear Algebra)    
418114* วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2)  
  (Introduction to Computer Science)    
418115* การโปรแกรมโครงสร้าง 3 (2-2)  
  (Structured Programming)    
418131** ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3 (2-2)  
  (Digital Computer Logic)    
418215** การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2)  
  (Object Oriented Programming)    
418216** หลักภาษาโปรแกรม 3 (3-0)  
  (Principles of Programming Languages)    
418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Fundamentals of Database Systems)    
418231** โครงสร้างข้อมูล 3 (3-0)  
  (Data Structures)    
418232** การออกแบบและการวิเคราะห์ขึ้นตอนวิธี 3 (3-0)  
  (Algorithm Design and Analysis)    
418321** การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0)  
  (System Analysis and Design)    
418331** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0)  
  (Assembly Language and Computer Architecture)  
418332** ระบบปฏิบัติการ 4 (4-0)  
  (Operating Systems)    
418333** ภาษารูปนัยและทฤษฏีออโตมาตา 3 (3-0)  
  (Formal Language and Automata Theory)    
418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 3 (3-0)  
  (Compiler Techniques)    
418351** การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล 3 (3-0)  
  (Computer Communications and Protocols)    
418497 สัมมนา 1  
  (Seminar)    
418343 ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introduction to Probabilistic Model)    
3.วิชาเลือกเฉพาะ 19 หน่วยกิต  
  ก.เลือก 1กลุ่มวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้    
  กลุ่มวิชาที่ 1    
418398* การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ 1 (0-2)  
  (Special Problem Preparation)    
418498** ปัญหาพิเศษ 3  
  (Special Problems)    
  กลุ่มวิชาที่ 2    
449490 สหกิจศึกษา 6  
  (Co-operative Education)    
  ข.วิชาเลือก    
  กลุ่มวิชาที่ 1 15  
  กลุ่มวิชาที่ 2 13  
  ให้เรียนวิชาในสาขาวิชวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ โดยเป็นวิชารหัส 200 ไม่เกิน
  3 หน่วยกิตและเลือกจากวิชาที่เกียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต    
  วิชาเลือกเสรี 6 ( - )  

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
   วิชาแกน 24 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะบังคับ 54 หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะเลือก 19 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

  รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต  
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต    
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้    
425211 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0)  
  (Principles of Environmental Science)    
999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3 (3-0)  
  (Concepts in Sciences and Philosophy)    
2.กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)  
  (Thai Language for Communication)    
  วิชาเลือกในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 ( - )  
  (Elective Course in One Foreign Language)    
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต  
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)  
  (the Use of Library Resources    
391111 จิตวิทยาการบริการ 3 (3-0)  
  (Service Industry Psychology    
453101 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 3 (3-0)  
  (Introduction to Law    
4.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3 (3-0)  
  (The Art of Living with Others)    
387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introduction to Logic)    
5.กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต  
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 1 (0-2)  
  (Physical Education Activities)    
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต    
1.วิชาแกน   24 หน่วยกิต  
403111 เคมีทั่วไป I 4 (4-0)  
  (General Chemistry )    
403112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (0-3)  
  (Laboratory in General Chemistry )    
417111 แคลคูลัส I 3 (3-0)  
  (Calculus I)    
417112 แคลคูลัส II 3 (3-0)  
  (Calculus II)    
420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์I 1 (0-3)  
  (Laboratory in Physics I)    
420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1 (0-3)  
  (Laboratory in Physics II)    
420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2 (2-0)  
  (Basic Physics I)    
420118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 2 (2-0)  
  (Basic Physics II)    
422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)  
  (Principle of Statistics I)    
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)  
  (Principles of Biology)    
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)  
  (Laboratory in Biology)    
2.วิชาเฉพาะบังคับ 54 หน่วยกิต  
       
417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introductory Discrete Mathematics)    
417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introductory Linear Algebra)    
418114* วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2)  
  (Introduction to Computer Science)    
418115* การโปรแกรมโครงสร้าง 3 (2-2)  
  (Structured Programming)    
418131** ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3 (2-2)  
  (Digital Computer Logic)    
418215** การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2)  
  (Object Oriented Programming)    
418216** หลักภาษาโปรแกรม 3 (3-0)  
  (Principles of Programming Languages)    
418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Fundamentals of Database Systems)    
418231** โครงสร้างข้อมูล 3 (3-0)  
  (Data Structures)    
418232** การออกแบบและการวิเคราะห์ขึ้นตอนวิธี 3 (3-0)  
  (Algorithm Design and Analysis)    
418321** การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0)  
  (System Analysis and Design)    
418331** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0)  
  (Assembly Language and Computer Architecture)  
418332** ระบบปฏิบัติการ 4 (4-0)  
  (Operating Systems)    
418333** ภาษารูปนัยและทฤษฏีออโตมาตา 3 (3-0)  
  (Formal Language and Automata Theory)    
418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 3 (3-0)  
  (Compiler Techniques)    
418351** การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล 3 (3-0)  
  (Computer Communications and Protocols)    
418497 สัมมนา 1  
  (Seminar)    
418343 ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3 (3-0)  
  (Introduction to Probabilistic Model)    
3.วิชาเลือกเฉพาะ 19 หน่วยกิต  
  ก.เลือก 1กลุ่มวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้    
  กลุ่มวิชาที่ 1    
418398* การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ 1 (0-2)  
  (Special Problem Preparation)    
418498** ปัญหาพิเศษ 3  
  (Special Problems)    
  กลุ่มวิชาที่ 2    
449490 สหกิจศึกษา 6  
  (Co-operative Education)    
  ข.วิชาเลือก    
  กลุ่มวิชาที่ 1 15  
  กลุ่มวิชาที่ 2 13  
  ให้เรียนวิชาในสาขาวิชวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ โดยเป็นวิชารหัส 200 ไม่เกิน
  3 หน่วยกิตและเลือกจากวิชาที่เกียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต    
  วิชาเลือกเสรี 6 ( - )