ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง) - สหกิจ

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมที่ 1รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)
417111 แคลคูลัส I 3 (3-0)
417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น 3 (3-0)
418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2)
418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3 (2-2)
420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2 (2-0)
420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1 (0-3)
  ภาษาต่างประเทศ 3 (-)
รวม 19 (-)
     

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมที่ 2รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
417112 แคลคูลัส II 3 (3-0)
418115 การโปรแกรมโครงสร้าง 3 (2-2)
420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II 2 (2-0)
420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1 (0-3)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
  ภาษาต่างประเทศ 3 (-)
รวม 18 (-)
     

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมที่ 1รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3 (3-0)
418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2)
418231 โครงสร้างข้อมูล 3 (3-0)
422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
รวม 19 (17-4)
     

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมที่ 2รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3 (3-0)
418216 หลักภาษาโปรแกรม 3 (3-0)
418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0)
418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0)
422343 ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3 (3-0)
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
รวม 19 (18-3)
     

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมที่ 1รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3 (3-0)
418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0)
418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา 3 (3-0)
418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล 3 (3-0)
  วิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (3-0)
  ภาษาต่างประเทศ 3 (-)
รวม 19 (-)
     

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมที่ 2รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

391111 จิตวิทยาการบริการ 3 (3-0)
418332 ระบบปฏิบัติการ 4 (4-0)
418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 3 (3-0)
418497 สัมมนา 1
453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0)
  วิชาเฉพาะเลือก 4 (-)
รวม 18 (-)
     

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมที่ 1รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

449490 สหกิจศึกษา 6 (-)
รวม 6 (-)
     

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมที่ 2รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

  วิชาเฉพาะเลือก 9 (-)
  วิชาเลือกเสรี 6 (-)
รวม 15 (-)