รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาไทย) ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)sort icon หน่วยกิต
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis) 3(3-0-6)
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Assembly Language and Computer Architecture) 4(4-0-8)
01418442 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ (Business Data Dimension and Report Management) 3(2-2-5)
01418214 การโปรแกรมภาษาซี (C Programming) 3(2-2-5)
01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming) 3(2-2-5)
01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques) 3(3-0-6)
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Technology) 3(2-2-5)
01418401 คอมพิวเตอร์และสังคม (Computer and Society) 3(3-0-6)
01418341 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้นและการวิเคราะห์เครือข่าย (Computer Application in Linear Optimization and Network Analysis) 3(3-0-6)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Applications) 1(0-2-1)
01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล (Computer Communications and Protocols) 3(3-0-6)
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit) 3(3-0-6)
01418382 สภาพแวดล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics Working Environment) 3(3-0-6)
01418482 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) 3(3-0-6)
01418474 สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล (Computer Performance and Evaluation) 3(3-0-6)
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Computer Programming in Business) 3(2-2-5)
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-2-5)
01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project Preparation) 1
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project) 3
01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร (Computer System and Communication Network Security) 3(3-0-6)
01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation) 1
01418490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) 3(3-0-6)
01418335 การบีบอัดข้อมูล (Data Compression) 3(3-0-6)
01418231 โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) 3(3-0-6)
01418324 การสร้างแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) 3(2-2-5)
01418326 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System Architecture) 3(3-0-6)
01418328 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ (Decision Support and Business Intelligent Systems) 3(3-0-6)
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer Logic) 3(2-2-5)
01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 3(3-0-6)
01418323 การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Design and Development) 3(3-0-6)
01418344 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning System Design and Development) 3(2-2-5)
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา (Formal Language and Automata Theory) 3(3-0-6)
01418212 การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN Programming) 3(2-2-5)
01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing) 4(4-0-8)
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems) 3(3-0-6)
01418383 การโปรแกรมเกม (Game Programming) 3(3-0-6)
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3(3-0-6)
01418384 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Image Analysis and Computer Vision) 3(3-0-6)
01418325 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality Management) 3(3-0-6)
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval System) 3(3-0-6)
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ (Intellectual Property for Software and Digital Contents) 3(3-0-6)
01418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ (Internet Application for Commerce) 3(3-0-6)
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science) 4(3-2-7)
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) 3(2-2-5)
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น (Introduction to Embedded Systems) 3(3-0-6)
01418471 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) 3(2-2-5)
01418218 การโปรแกรมภาษาลิสป์ (LISP Programming) 3(2-2-5)
01418346 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Design and Development) 3(3-0-6)
01418481 ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร (Multi-Character Animation) 3(3-0-6)
01418327 ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database) 3(3-0-6)
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration) 3(2-2-5)
01418444 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method Programming) 3(3-0-6)
01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 3(2-2-5)
01418332 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 4(4-0-8)
01418381 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Animation) 3(3-0-6)
01418322 หลักระบบสารสนเทศ (Principles of Information System) 3(3-0-6)
01418216 หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) 3(3-0-6)
01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ (Project Management and Control) 3(2-2-5)
01418219 การโปรแกรมภาษาโพรล็อก (Prolog Programming) 3(2-2-5)
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science) 3
01418497 สัมมนา (Seminar) 1
01418441 การจำลองแบบและการทำแบบจำลอง (Simulation and Modeling) 3(2-2-5)
01418217 การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction) 3(2-2-5)
01418477 การวัดซอฟต์แวร์ (Software Measurement) 3(3-0-6)
01418475 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) 3(3-0-6)
01418476 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification) 3(3-0-6)
01418463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ (Statistical Natural Language Processing) 3(3-0-6)
01418115 การโปรแกรมโครงสร้าง (Structured Programming) 3(2-2-5)
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(2-2-5)
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ (Theory of Artificial Intelligence) 3(3-0-6)
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ (Unix Operating System and Shell Programming) 3(2-2-5)
01418211 การโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Programming) 3(2-2-5)
01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Programming) 3(3-0-6)
01418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services) 3(2-2-5)