ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมที่ 1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
403113 เคมีทั่วไป I
3 (3-0) 
417111 แคลคูลัส I
3 (3-0) 
418112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-2) 
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต
3 (3-0) 
999141 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0) 
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1 (0-2) 
355xxx ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 (3-0) 
รวม
19

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมที่ 2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
403115 เคมีทั่วไป II
3 (3-0) 
403118 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3) 
417112 แคลคูลัส II
3 (3-0) 
418261 การโปรแกรมโครงสร้าง
3 (2-2) 
420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
3 (3-0) 
420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1 (0-3) 
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1 (0-2) 
355xxx ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 (3-0) 
รวม
18

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมที่ 1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
417231 คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0) 
417241 แคลคูลัส III
3 (3-0) 
418262 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2) 
420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II
3 (3-0) 
420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1 (0-3) 
424111 หลักชีววิทยา
3 (3-0) 
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1 (0-3) 
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1 (1-0) 
รวม
18

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมที่ 2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น
3 (3-0) 
422111 หลักสถิติ I
3 (3-0) 
418231 ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างข้อมูล
3 (2-2) 
418241 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์
3 (2-2) 
999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
3 (3-0) 
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก
3 ( - ) 
รวม
16

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมที่ 1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
418311 องค์การคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี
3 (2-2) 
418322 โครงสร้างแฟ้ม
3 (2-2) 
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0) 
355xxx ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 (3-0) 
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก
6 ( - ) 
รวม
18

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมที่ 2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 (3-0) 
418323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0) 
418421 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2) 
418431 หลักภาษาโปรแกรม
3 (3-0) 
418432 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0) 
418497 สัมมนา
1
999xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 ( - ) 
รวม
19

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมที่ 1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
418433 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0) 
421498 ปัญหาพิเศษ
3
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก
3 ( - ) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3 ( - ) 
รวม
12

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมที่ 2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติการ) 
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก
6 ( - ) 
xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 ( - ) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3 ( - ) 
รวม
12