http://rcm.edupol.org/head2/h26.html หรือhttp://itc.police.go.th/

สำนักงานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

สำนักงานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
(ตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี) ประจำปี 2554 แบ่งเป็น 2 สาย

1. สายประมวลผล รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 อัตรา

2. สายไฟฟ้าสื่อสาร รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 อัตรา

Syndicate content