ประวัติภาควิชา

          วิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เริ่มเปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ประมาณปี 2510 จนกระทั่งปี 2530 จึงได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2535 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีการจัดตั้ง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 เมษายน 2542 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้งโครงการปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษและต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และจัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยได้เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2543 จนถึงปีการศึกษา 2550 ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวน 18 รุ่นและมหาบัณฑิตจำนวน 4 รุ่น

ปรัชญาและปณิธาน 

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภาระกิจให้เป็นไปตามปรัชญา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์โดยการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รอบและรู้กว้าง ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

แผนการดำเนินงาน

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีแผนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยมีระยะเวลา 5 ปี (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ